Skip to main content

Core Values

Quality. Dependability. Integrity.

We want our students to demonstrate the standards of skills, knowledge, values, and attitudes that make effective communicators, critical thinkers, problem solvers, leaders and team workers who are responsive and relevant to the needs of the city, the environment, and the country as a whole.

Pinahahalagahan ng NPC ang Kalidad, Malasakit, at Integridad. Nais naming malinang sa mga mag-aaral ang istandard o pamantayan ng mga kasanayan, kaalaman, mga wastong pinahahalagahan, at mga aktitud o pagtanaw para maging epektibong tagapagpahayag ng saloobin at maingat na pagkuro, maging kritikal na mga iskolar, tagalikha ng solusyon sa mga problema sa halip na pinagmumulan ng problema, mga lider at mga katuwang ng organisasyon o grupo na may pananagutan at pakialam sa mga pangangailangan ng lungsod, ng kapaligiran, at ng bansa sa kabuuan.