Skip to main content

Mission

Navotas Polytechnic College is a local college known for high quality education and a nurturing environment. It aims to produce graduates who exemplify a solutions-oriented attitude, discipline, purpose, accountability, and integrity, as they contribute to the development of the nation and proud Filipino identity.


In Filipino:
Ang Navotas Polytechnic College ay kolehiyong panlokal na kilala sa mataas na kalidad ng edukasyon at mapagkalingang kaligiran. Ang kaniyang layunin ay makapagpatapos ng mamamayang nakatuon sa solusyon kaysa sa problema, may disiplina, may katuturan, may pananagutan, at may integridad, kaya’t nakapag-aambag sa pag-unlad ng bansa at sa paghubog ng maipagmamalaking identidad bilang Filipino.

Vision

We commit to make quality college education accessible to Navoteños by offering relevant programs and services at par with higher education standards, competent and reliable faculty and staff who observe professional and ethical conduct, and safe and secure facilities that allow the development of the students’ potentials.


In Filipino:
Ang adhika namin ay gawing abot-kamay ang de-kalidad na edukasyong pangkolehiyo sa mga Navoteño sa pamamagitan ng makabuluhang mga programa at serbisyong sumusunod sa pamantayan ng mas mataas na antas ng edukasyon, mahuhusay at maaasahang kaguruan at kawaning huwaran sa propesyonal at etikal na asal, at ligtas na mga pasilidad na tumutulong sa paghubog at pag-unlad ng potensiyal ng mga mag-aaral.